Urząd Gminy Kotla

ul. Głogowska 93
67-240 Kotla

tel. 76-8318-361
      76-8318-313
fax 76-8318-308
e-mail:
gmina@kotla.pl

QR Code Infof JPG

Godziny pracy:
dzień godziny
pn  7:30-15:30
wt  7:30-17:00
śr  7:30-15:30
czw  7:30-15:30
pt  7:30-14:00

Konto bankowe
Bank Spółdzielczy we Wschowie, O/Kotla
nr: 49 8669 0001 0180 8317 2000 0043


 

Gmina Kotla Folder informacyjny

Ścieżka Leśna Dolina Ulotka JPG
 

Regionalny System Ostrzegania - aplikacja na android

Strona główna

Ogłoszenie o zamówieniu - dostawa oleju opałowego

czwartek, 23 lipca 2009 12:43
-
Ogłoszenie o zamówieniu na „Dostawę oleju opałowego lekkiego do obiektów komunalnych”.

OGŁOSZENIE  O ZAMÓWIENIU
na „Dostawę oleju opałowego lekkiego do obiektów komunalnych”.

1)Nazwa (firma) i adres zamawiającego: 
Gmina Kotla , ul. Głogowska 93, 67-240 Kotla
2)Określenie trybu zamówienia:
przetarg nieograniczony
3)Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia:www.kotla.pl
4)Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych: 
Dostawa oleju opałowego lekkiego do obiektów komunalnych w ilości ok. 45000 l ”; Zamawiający nie przewiduje możliwości składania ofert częściowych.
5)Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej: 
Zamawiający nie przewiduje możliwości złożenia oferty wariantowej.
6)Termin wykonania zamówienia:
    1)od 01.10.2009 r. do 30.06.2010 r. sukcesywnie wg telefonicznie zgłoszonego zapotrzebowania,
    2)olej należy dostarczyć do obiektów komunalnych w terminie dwóch dni od daty zgłoszenia Zamawiającego.
7)Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:  
W przetargu mogą brać udział wszyscy wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
8)Informacja na temat wadium: Zamawiający nie przewiduje wadium.
9)Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:
    1)przy wyborze oferty Zamawiający kierować się będzie kryteriami:
        a)  cena zawierająca również koszty transportu  – 100 %
    2) marża w skali 0-100 punktów
        a)  najniższa cena – 100 pkt,
        b)  pozostałe proporcjonalnie w/g wzoru:

najniższa cena x100 pkt
-------------------------------  x 100% (waga kryterium)
cena oferty rozpatrywanej

    3)za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która zdobędzie najwyższą ilość punktów.

10)Miejsce i termin składania ofert: 
Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego, tj. w Sekretariacie Urzędu Gminy Kotla przy ulicy Głogowskiej 93, 67-240 Kotla, w terminie do 06 sierpnia 2009 r. do godziny 9:00.
11)Termin związania ofertą: 
Wykonawcy pozostają związani ofertą przez 30 dni od upływu terminu składania ofert.
12)Informacja o zamiarze zawarcia umowy ramowej: 
Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
13)Informacja o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z adresem strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów: 
Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów
14)Informacja o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej wraz z adresem strony internetowej, na której będzie prowadzona aukcja elektroniczna:
Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.


                                                                                      Wójt Gminy Kotla
                                                                                        Halina Fendorf

Pobierz:
Ogłoszenie o przetargu
SIWZ