Urząd Gminy Kotla

ul. Głogowska 93
67-240 Kotla

tel. 76-8318-361
      76-8318-313
fax 76-8318-308
e-mail:
gmina@kotla.pl

QR Code Infof JPG

Godziny pracy:
dzień godziny
pn  7:30-15:30
wt  7:30-17:00
śr  7:30-15:30
czw  7:30-15:30
pt  7:30-14:00

Konto bankowe
Bank Spółdzielczy we Wschowie, O/Kotla
nr: 49 8669 0001 0180 8317 2000 0043


 

Gmina Kotla Folder informacyjny

Ścieżka Leśna Dolina Ulotka JPG
 

Regionalny System Ostrzegania - aplikacja na android

Strona główna

Dofinansowanie projektu >Budowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej

poniedziałek, 24 sierpnia 2009 09:16
-

Dofinansowanie projektu „Budowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w Kotli oraz budowa sieci kanalizacyjnej w Moszowicach” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2007 – 2013.

    Bardzo się cieszę, że nasze 2-letnia zamierzenia i ogromna praca włożona w przygotowanie zadania inwestycyjnego „Budowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w Kotli oraz budowa sieci kanalizacyjnej w Moszowicach” przynosi dobre rezultaty w postaci pozyskania dofinansowania i możliwości przystąpienia do realizacji ww. inwestycji. 
   Proces przygotowania inwestycji do dofinansowania i aplikowanie o środki z Unii Europejskiej był bardzo długi. Dokumentacja projektowa była przygotowywana w okresie listopad 2007 – listopad 2008. 
   W listopadzie 2008 r. Gmina złożyła na ww. zadanie wniosek o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2007 – 2013, działanie 4.2 Infrastruktura wodno-ściekowa, w trybie systemowym w ramach tzw. preselekcji. W ramach tego naboru wpłynęło 114 propozycji projektów, z czego 92 propozycje spełniły kryteria oceny, natomiast 22 projekty oceniono negatywnie. 
   Zarząd Województwa Dolnośląskiego w dniu 16 lutego 2009 r. spośród 92 projektów ocenionych pozytywnie dokonał wyboru 34 propozycji projektów w ramach preselekcji w trybie systemowym do działania 4.2 „Infrastruktura wodno-ściekowa”, Priorytet 4 „Poprawa stanu środowiska naturalnego oraz bezpieczeństwa ekologicznego i przeciwpowodziowego Dolnego Śląska „Środowisko i bezpieczeństwo ekologiczne”, w tym wybrany został projekt Gminy Kotla. 
   Gmina złożyła wniosek o dofinansowanie wraz z wymaganymi załącznikami w dniu 8 maja br. Wniosek przeszedł pozytywnie ocenę formalną (informacja o pozytywnej ocenie formalnej - czerwiec 2009 r.), a następnie merytoryczną (informacja o pozytywnej ocenie merytorycznej – sierpień 2009 r.). 
   Dnia 18 sierpnia br. Zarząd Województwa dokonał wyboru projektów do dofinansowania i nasz projekt, jako jedyny z powiatu głogowskiego, wraz z 27 innymi projektami samorządów z Dolnego Śląska został wybrany do dofinansowania. Łączna kwota dofinansowania wybranych projektów - ponad 205 mln zł. 
    Planowana wartość zadania w Gminie Kotla wynosi 7 911 900 zł, natomiast przyznana kwota dofinansowania to 4 928 724 zł, co stanowi 76% kosztów kwalifikowanych projektu. Zakres projektu obejmuje budowę sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w Kotli (ok. 3 km), budowę kanalizacyjnego rurociągu tłocznego z siecią grawitacyjna dla mieszkańców Moszowic (ok. 4 km.) oraz poprawę gospodarki osadami na oczyszczalni ścieków w Kotli. 
    Od początku 2007 r. Wójt i Rada Gminy czynili starania i apelowali do Ministerstwa Środowiska za pośrednictwem Pani Ewy Drozd Posła na Sejm RP o przyspieszenie aktualizacji KPOŚK, ponieważ zgodnie ze Szczegółowym Opisem Priorytetów RPO WD 2007-2013 projekt kwalifikuje się do wsparcia, gdy przedsięwzięcie dotyczy budowy i modernizacji systemów kanalizacji w aglomeracji od 2 tys. do 15 tys. RLM ujętych w Krajowym Programie Oczyszczania Ścieków Komunalnych. 
   Obecnie Gmina oczekuje na podpisanie umowy o dofinansowanie projektu. Po podpisaniu umowy rozpocznie się procedura przygotowywania dokumentacji przetargowej na wybór wykonawcy inwestycji. Rzeczowa realizacja planowana jest na lata 2010-2011.