Urząd Gminy Kotla

ul. Głogowska 93
67-240 Kotla

tel. 76-8318-361
      76-8318-313
fax 76-8318-308
e-mail:
gmina@kotla.pl

QR Code Infof JPG

Godziny pracy:
dzień godziny
pn  7:30-15:30
wt  7:30-17:00
śr  7:30-15:30
czw  7:30-15:30
pt  7:30-14:00

Konto bankowe
Bank Spółdzielczy we Wschowie, O/Kotla
nr: 49 8669 0001 0180 8317 2000 0043


 

Gmina Kotla Folder informacyjny

Ścieżka Leśna Dolina Ulotka JPG
 

Regionalny System Ostrzegania - aplikacja na android

Strona główna

III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości

czwartek, 27 sierpnia 2009 12:15
-

Wójt Gminy Kotla ogłasza III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonych w Gminie Kotla.

I przetarg ustny nieograniczony przeprowadzono  05.05.2009 r. 
II przetarg ustny nieograniczony przeprowadzono  30.06.2009 r. 

Przetarg odbędzie się w siedzibie Urzędu Gminy Kotla w dniu 29 września 2009r. o godz. 10:00. 
Przedmiotem sprzedaży jest: 

1.
Działka oznaczona numerem 328/2 o pow. 0,24 ha, zabudowana budynkiem gospodarczym o pow. zabudowy 8,20 m 2 nie przedstawiającym wartości rynkowej, położona w obrębie Skidniów na skraju zabudowań wsi i przylega bezpośrednio do drogi asfaltowej prowadzącej przez wieś. 
Cena wywoławcza          - 24 400,00 zł 
Wadium w wysokości      -   1 500,00 zł 
Postąpienie minimalne   -      300,00 zł 
Dla nieruchomości w Sądzie Rejonowym w Głogowie prowadzona jest KW nr 31060. Nieruchomość jest wolna od długów i ciężarów. Dla w/w terenu nie ma opracowanego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kotla w/w działka leży w strefie tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z uzupełniającymi usługami i terenami zieleni z dopuszczoną zabudową zagrodową w gospodarstwach rolnych, hodowlanych i ogrodniczych. 

2. Działka oznaczona numerem 168 o pow. 0,54 ha, niezabudowana, stanowiąca grunt rolny kl. IIIa-0,06 ha i IV a – 0,48 ha, położona w obrębie Skidniów w sąsiedztwie zabudowań wsi, przy drodze asfaltowej prowadzącej przez miejscowość.
Cena wywoławcza          - 20 000,00 zł
Wadium w wysokości    -   1 500,00 zł
Postąpienie minimalne -      300,00 zł
Dla nieruchomości w Sądzie Rejonowym w Głogowie prowadzona jest KW nr 33689. Nieruchomość jest wolna od długów i ciężarów. Dla w/w terenu nie ma opracowanego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kotla w/w działka leży w strefie tereny rolnicze posiadające predyspozycje dla rolnictwa ekstensywnego. 

Warunkiem udziału w przetargu jest okazanie dowodu wpłaty wadium. Wadium należy wpłacić gotówką na konto Urzędu Gminy Kotla Bank Spółdzielczy Wschowa Oddział Kotla Nr 28 8669 0001 0180 8317 2000 0033 w terminie do 25 września 2009, z tym że środki pieniężne winny wpłynąć najpóźniej na wskazane konto w dniu 25 września 2009 r. Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który wygrał przetarg zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości. Pozostałym osobom wadium zwraca się niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem trzech dni od dnia odwołania lub zamknięcia przetargu. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i w terminie podanych w zawiadomieniu, organizator przetargu może odstapić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. Wygrywający przetarg zobowiązany jest do dokonania wpłaty ceny zaoferowanej w przetargu najpóźniej w dniu zawarcia umowy notarialnej oraz pokrycia wszystkich kosztów związanych z nabyciem nieruchomości. Wójt Gminy Kotla może odwołać i może unieważnić przetarg z ważnej przyczyny. Szczegółową informację można uzyskać w Urzędzie Gminy Kotla, tel. (076) 83-18-361 wew. 39).