Urząd Gminy Kotla

ul. Głogowska 93
67-240 Kotla

tel. 76-8318-361
      76-8318-313
fax 76-8318-308
e-mail:
gmina@kotla.pl

QR Code Infof JPG

Godziny pracy:
dzień godziny
pn  7:30-15:30
wt  7:30-17:00
śr  7:30-15:30
czw  7:30-15:30
pt  7:30-14:00

Konto bankowe
Bank Spółdzielczy we Wschowie, O/Kotla
nr: 49 8669 0001 0180 8317 2000 0043


 

Gmina Kotla Folder informacyjny

Ścieżka Leśna Dolina Ulotka JPG
 

Regionalny System Ostrzegania - aplikacja na android

Strona główna

II przetarg ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości

poniedziałek, 07 września 2009 15:22
-

ImageWójt Gminy Kotla ogłasza  II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonych w Gminie Kotla.Przetarg odbędzie się w siedzibie Urzędu Gminy Kotla w dniu  12 października 2009r. o godz. 10:00.

Przedmiotem sprzedaży jest: 
1. Działka oznaczona numerem 187/1 o pow. 0,2329 ha, niezabudowana, położona w obrębie Kulów , porośnięta drzewostanem sosnowym na powierzchni 0,0581 ha Cena wywoławcza - 87 000,00 zł Wadium w wysokości - 5 000,00 zł Postąpienie minimalne - 1.000,00 zł 

2. Działka oznaczona numerem 187/2 o pow. 0,1950 ha, niezabudowana, położona w obrębie Kulów , porośnięta drzewostanem sosnowym na powierzchni 0,0191 ha Cena wywoławcza - 73 000,00 zł Wadium w wysokości - 4 000,00 zł Postąpienie minimalne - 800,00 zł Na działkę została wydana decyzja o warunkach zabudowy dla budowy domu jednorodzinnego, garażu, zbiornika bezodpływowego na ścieki, przyłączy i zjazdu na drogę. 

3. Działka oznaczona numerem 187/3 o pow. 0,1622 ha, niezabudowana, położona w obrębie Kulów , porośnięta drzewostanem sosnowym na powierzchni 0,0147 ha Cena wywoławcza - 60 000,00 zł Wadium w wysokości - 3 500,00 zł Postąpienie minimalne - 700,00 zł 

Dla nieruchomości w Sądzie Rejonowym w Głogowie prowadzona jest KW nr 25534. Nieruchomości są wolne od długów i ciężarów. Dla w/w terenów nie ma opracowanego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kotla w/w działki leżą w strefie tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z uzupełniającymi usługami i terenami zieleni. Warunkiem udziału w przetargu jest okazanie dowodu wpłaty wadium. Wadium należy wpłacić gotówką na konto Urzędu Gminy Kotla Bank Spółdzielczy Wschowa Oddział Kotla Nr 28 8669 0001 0180 8317 2000 0033 w terminie do 8 października 2009, z tym że środki pieniężne winny wpłynąć najpóźniej na wskazane konto w dniu 8 października 2009 r. Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który wygrał przetarg zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości. Pozostałym osobom wadium zwraca się niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem trzech dni od dnia odwołania lub zamknięcia przetargu. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i w terminie podanych w zawiadomieniu, organizator przetargu może odstapić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. Wygrywający przetarg zobowiązany jest do dokonania wpłaty ceny zaoferowanej w przetargu najpóźniej w dniu zawarcia umowy notarialnej oraz pokrycia wszystkich kosztów związanych z nabyciem nieruchomości. Wójt Gminy Kotla może odwołać i może unieważnić przetarg z ważnej przyczyny. Szczegółową informację można uzyskać w Urzędzie Gminy Kotla, tel. (076) 83-18-361 wew. 39. 

                                                                 Wójt Halina Fendorf