Urząd Gminy Kotla

ul. Głogowska 93
67-240 Kotla

tel. 76-8318-361
      76-8318-313
fax 76-8318-308
e-mail:
gmina@kotla.pl

QR Code Infof JPG

Godziny pracy:
dzień godziny
pn  7:30-15:30
wt  7:30-16:00
śr  7:30-15:30
czw  7:30-15:30
pt  7:30-15:00

Konto bankowe
Bank Spółdzielczy we Wschowie, O/Kotla
nr: 49 8669 0001 0180 8317 2000 0043


 

Gmina Kotla Folder informacyjny

Ścieżka Leśna Dolina Ulotka JPG
 

Regionalny System Ostrzegania - aplikacja na android

Strona główna

VI sesja Rady Gminy Kotla

czwartek, 21 marca 2019 15:09
-
altZapraszam na obrady VI sesji Rady Gminy Kotla, które odbędą się w dniu 28 marca 2019r. (czwartek) o godz. 15:30 w sali narad w Urzędzie Gminy Kotla.

Proponowany porządek obrad:

1.    Otwarcie sesji.
2.    Przedstawienie porządku obrad.
3.    Informacja w sprawie odpowiedzi na interpelacje radnych, złożone na poprzedniej sesji Rady.
4.    Wnioski i interpelacje.
5.    Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii za 2018r.
6.  Podjęcie uchwał w sprawach:
a)  powołania Rady Społecznej Gminnego Ośrodka Zdrowia w Kotli,
b) szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
c)  regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kotla,
d)  wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego,
e)  przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kotla w 2019 roku
f)   sprzedaży nieruchomości,
g)  poboru podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości,
h)  zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.
7.  Działalność Wójta w okresie między sesjami.
8.  Zakończenie obrad.
 
    Przewodnicząca Rady
                  (-)
     Halina Przybylska