Urząd Gminy Kotla

ul. Głogowska 93
67-240 Kotla

tel. 76-8318-361
      76-8318-313
fax 76-8318-308
e-mail:
gmina@kotla.pl

QR Code Infof JPG

Godziny pracy:
dzień godziny
pn  7:30-15:30
wt  7:30-17:00
śr  7:30-15:30
czw  7:30-15:30
pt  7:30-14:00

Konto bankowe
Bank Spółdzielczy we Wschowie, O/Kotla
nr: 49 8669 0001 0180 8317 2000 0043


 

Gmina Kotla Folder informacyjny

Ścieżka Leśna Dolina Ulotka JPG
 

Regionalny System Ostrzegania - aplikacja na android

Strona główna

XVII sesja Rady Gminy Kotla

piątek, 15 listopada 2019 08:05
-
altZapraszam na obrady XVII sesji Rady Gminy Kotla, które odbędą się w dniu 25 listopada br. (poniedziałek) o godz. 15:30 w sali narad w Urzędzie Gminy Kotla.

Proponowany porządek obrad:

1.    Otwarcie sesji.
2.    Przedstawienie porządku obrad.
3.    Informacja w sprawie odpowiedzi na interpelacje radnych zgłoszone na poprzedniej sesji Rady.
4.    Wnioski i interpelacje.
5.    Informacja Wójta i Przewodniczącej Rady Gminy Kotla z dokonanej analizy oświadczeń majątkowych złożonych przez osoby do tego zobowiązane.
6.    Sprawozdanie o stanie realizacji zadań oświatowych za poprzedni rok szkolny (2018/2019), w tym o wynikach egzaminów.
7. Podjęcie uchwał w sprawach:
a) zmiany Uchwały Nr XX/109/16 Rady Gminy Kotla z dnia 20 czerwca 2016r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze
i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat oraz trybu ich pobierania,
b) ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych oraz w schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi,
c) obniżenia średniej ceny skupu żyta, przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego w 2020 roku,
d) ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości,
e) określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych,
f) zmiany budżetu Gminy Kotla na rok 2019.
8.  Działalność Wójta Gminy Kotla w okresie między sesjami.

9.  Zakończenie obrad.

                                    Przewodnicząca Rady
                                    (-)
                                      Halina Przybylska