Urząd Gminy Kotla

ul. Głogowska 93
67-240 Kotla

tel. 76-8318-361
      76-8318-313
fax 76-8318-308
e-mail:
gmina@kotla.pl

QR Code Infof JPG

Godziny pracy:
dzień godziny
pn  7:30-15:30
wt  7:30-17:00
śr  7:30-15:30
czw  7:30-15:30
pt  7:30-14:00

Konto bankowe
Bank Spółdzielczy we Wschowie, O/Kotla
nr: 49 8669 0001 0180 8317 2000 0043


 

Gmina Kotla Folder informacyjny

Ścieżka Leśna Dolina Ulotka JPG
 

Regionalny System Ostrzegania - aplikacja na android

Strona główna

LGD-ogłoszenie o naborze

wtorek, 12 maja 2009 09:51
-

Image
Zarząd   Stowarzyszenia   Kraina   Lasów   i   Jezior  –  LGD
67-112 Siedlisko, ul. Cmentarna 3 ogłasza  nabór na wolne stanowisko KIEROWNIK BIURA LGD

Wymagania wobec kandydata:
1. Wykształcenie wyższe (preferowane zarządzanie)
2. Staż pracy minimum 3 lata lub doświadczenie w LGD i innych organizacjach pozarządowych (staż, przygotowanie zawodowe, wolontariat)
3. Znajomość aktów prawnych: prawo o stowarzyszeniach, ustawy o organizacji pożytku publicznego i wolontariacie, ustaw i rozporządzeń dotyczących PROW i LGD
4. Doświadczenie w zakresie realizacji projektów z UE
5. Zdolność do samodzielnego podejmowania decyzji
6. Znajomość języka obcego (preferowany j. angielski, j. niemiecki)
7. Biegła obsługa komputera i internetu
8. Pełna zdolność do czynności prawnych oraz do korzystania z praw publicznych
9. Niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie
10. Prawo jazdy kat. B

Główne zadania:
1. Realizacja zadań określonych przez Zarząd
2. Prowadzenie bieżących spraw Stowarzyszenia
3. Wykonywanie uchwał Walnego Zebrania Członków, Rady oraz Zarządu
4. Gromadzenie i udostępnianie informacji z zakresu działalności Stowarzyszenia
5. Ogólne poradnictwo prawne, finansowe, organizacyjne i inne w oparciu o własny bank danych, oraz zamawiane ekspertyzy i opinie specjalistyczne
6. Obsługa posiedzeń Walnego Zebrania Członków, Rady, Zarządu
7. Sporządzanie protokołów z posiedzeń organów Stowarzyszenia oraz prowadzenie ich dokumentacji
8. Nadzór nad przygotowaniem i wdrażaniem projektów w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju
9. Nadzór nad obsługą wniosków, pomoc beneficjentom w ich wypełnianiu
10. Reprezentowanie stowarzyszenia w granicach umocowania

Warunki zatrudnienia:
1. Umowa o pracę
2. Wymiar czasu pracy – pełen etat

Kandydat zobowiązany jest złożyć:
1. Kserokopie dyplomów potwierdzających wykształcenie
2. Kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach
3. Dokumenty potwierdzające staż pracy
4. Życiorys – curriculum vitae
5. List motywacyjny
6. Oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie
7. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb procedury naboru pracownika poświadczone własnoręcznym podpisem
8. Oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz do korzystania z praw publicznych

Etapy naboru:
1. Złożenie dokumentów przez kandydatów
2. Rozmowa kwalifikacyjna
3. Ogłoszenie wyników

Miejsce pracy:
      Biuro Stowarzyszenia Kraina Lasów i Jezior – LGD
      67-112 Siedlisko, ul. Cmentarna 3


Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać na adres Stowarzyszenia Kraina Lasów i Jezior – LGD z dopiskiem „Nabór na Kierownika Biura LGD” w terminie do dnia 25 maja 2009 r. do godz. 9.00.
Otwarcia ofert Zarząd dokona w dniu 25 maja 2009 r. o godz. 10.00.

Załącznikiem do ogłoszenia o naborze jest Regulamin konkursu na stanowisko Kierownika Biura Zarządu Stowarzyszenia Kraina Lasów i Jezior – LGD.

                                Zarząd Stowarzyszenia 
                           Kraina Lasów i Jezior-LGD

Czytaj Regulamin konkursu